Premio: Huawei Smart Watch 2

Ganador: U157804@

Sorteo: 2 de mayo